u/hendese_noruz1403

وبینار
fa

هندسه مسطحه اردوی مطالعاتی نوروزی

o/hendese_noruz1403 ارائه از u/bamdad
5-6 فروردین ساعت 13-15 9فروردین ساعت 15-17 آنلاین در سایت بامداد
0 TODO ۴۵۰ هزار تومان
  • اردوی مطالعاتی نوروزی مدرسه هنری بامداد مرور و تدریس و تمین درس هایی که نادیده می گیری یا کمتر بهشون توجه می کنی

آنچه خواهید آموخت

. زاویه . روابط طولی . مساحت . مثلثات . تشابه